Arqueologia del paisatge de Catalunya

Els estudis d'arqueologia del paisatge han de permetre que entenguem com es va organitzar el paisatge actual al llarg dels segles. Ha de fer possible comprendre com es crearen els pobles, les vies, els camps o els límits. D'una manera especial ens interessarem per les grans transformacions que s'esdevingueren al llarg de l'edat mitjana (segles VI-XV), tot i que sigui bàsic, a l'hora de fer aquesta mena de recerques, tenir una perspectiva de llarga durada.

Wednesday, March 30, 2016

Atles històric d'Almacelles (Segrià): dos mil anys de canvis i de continuïtats


Jordi BOLÒS i Jacinto BONALES, Atles històric d'Almacelles. El paisatge històric d'un municipi de la comarca del Segrià des de la Prehistòria fins a l'actualitat, Ajuntament d'Almacelles - Pagès editors, Lleida, 2015, 167 pàgs. Índex: Introducció. Primera part: les bases estructurals del territori. 1. El medi físic. Les transformacions silencioses. 2. El terme d'Almacelles durant la prehistòria i la protohistòria. 3. L'antiguitat i l'alta edat mitjana. 4. L'ús del territori en període islàmic. Segona part: El paisatge baixmedieval. 5. Conquesta cristiana i repartiment feudal. 6. Els camins i el poblament: canvis i continuïtats. 7. Viure al territori i posar-li nom. 8. Viure al territori és transformar-lo: l'economia medieval. Tercera part: Mort i resurrecció d'un poble. Època moderna. 9. Noms mantinguts són espais viscuts. La toponímia d'època moderna. 10. Almacelles al llarg del segle XVI. 11. La despoblació del segle XVII. 12. Terra de pastures entre el segle XV i la primera meitat del segle XVII. 13. El procés de repoblació i la construcció de la nova vila. Un nou paisatge. Quarta part: els camins de la modernitat. 14. L'expansió del reg des del projecte de Mas Dordal a mitjan segle XX. 15. L'expansió urbana en la nova vila. Del segle XVIII fins a l'actualitat. Conclusió. 16. Mapa de caracterització del paisatge històric. Bibliografia.

Paisatge i transicions al llarg dels darrers dos mil anys


Jordi BOLÒS (ed.), El paisatge en èpoques de transició al llarg dels darrers dos mil anys, Territori i Societat: el paisatge històric, VII (2015), Publicacions de la Universitat de Lleida, Lleida, 2015, 181 pàgs. Després de les pàgines de presentació, hi ha un article d'Aymat Catafau dedicat al model del "poble eclesial" al Llenguadoc, al Rosselló i a Catalunya, que centra l'atenció en les aportacions de l'arqueologia, un treball de Jordi Bolòs sobre els paisatges i les transicions, un estudi d'Enric Vicedo sobre Melcior Guàrdia, Mas Dordal i el projecte d'irrigació del terme municipal d'Almacelles al darrer terç del segle XVIII i, finalment, un article de Jacinto Bonales sobre l'estudi dels camins com a mètode d'anàlisi del paisatge històric. El volum resta clos pels resums i els abstracts.