Arqueologia del paisatge de Catalunya

Els estudis d'arqueologia del paisatge han de permetre que entenguem com es va organitzar el paisatge actual al llarg dels segles. Ha de fer possible comprendre com es crearen els pobles, les vies, els camps o els límits. D'una manera especial ens interessarem per les grans transformacions que s'esdevingueren al llarg de l'edat mitjana (segles VI-XV), tot i que sigui bàsic, a l'hora de fer aquesta mena de recerques, tenir una perspectiva de llarga durada.

Tuesday, July 09, 2013

Els camins en època de Jaume I el Conqueridor


M. Teresa FERRER i MALLOL (ed.), Jaume I. Commemoració del VIII centenari del naixement de Jaume I, Institut d'Estudis Catalans, Barcelona, 2013, 885 pàgs. En aquest gruixut volum es publiquen les ponències presentades en diversos congressos celebrats l'any 2008. Inclou diversos grans apartats. En primer lloc hi ha un apartat dedicat a l'economia rural i l'articulació urbana, amb treballs de G. Feliu, P. Benito, P. Freedman, A. Catafau, Ph. Banks, Ch. Guilleré, T. Vinyoles, J. Bolòs i M. Aventín. En un segon apartat hi ha dotze treballs dedicats a les institucions eclesiàtiques, de T. Schmidt, A. Pladevall, P. Bertran, J. Baucells, P. Cateura, M. Bonet, J. Hernando, etc. Un tercer apartat centra l'atenció en l'expansió territorial vers les Illes Balears i el País Valencià, amb estudis d'A. Mas, G. Rosselló, R. Soto, M. Barceló, E. Guinot, F. Garcia-Oliver, etc. Finalment, el quart apartat es dedicat a l'economia comercial i marítima, amb recerques de S. Bensch, M. T. Ferrer, C. Batlle, A. Riera, etc. El volum inclou una cloenda, redactada per J. M. Salrach, i diversos mapes. En el primer dels apartats hi ha un estudi de J. Bolòs dedicat a estudiar "Els camins a Catalunya en temps de Jaume I" (ps. 171-190). Un primer punt d'aquest estudi es dedicat als camins com a element per a entendre el paisatge històric. Un segon punt és dedicat a "Alguns exemples: els camins, el territori i el temps". El tercer punt a "Els precedents de la xarxa de vies del segle XIII". El quart punt a "Camins i llocs centrals a l'època de Jaume I". El cinquè punt centra l'atenció en els itineraris de Jaume I el Conqueridor. Finalment, hi ha una cloenda. Inclou set mapes sobre Catalunya i sobre el conjunt de regnes de la Corona catalanoaragonesa.